Allemansrätten – gäst i naturen som orienterare

Allemansrätten-OrienteringÄr man en orienterare, så rör man sig ute i naturen. Dock är det viktigt att tänka på att man är där som en gäst. Även om det är en orienterares idrottsplats, så ska man ta hänsyn och visa varsamhet. Man ska även tänka på markägare och visa dem hänsyn.

Det finns ett dokument, som handlar om orientering och allemansrätten. I detta dokument finns det med ett antal regler en orienterare ska förhålla sig till.

Regler för orienterare enligt allemansrätten.

Reglerna är som följer;

Följ anvisningarna på tävlingskartan

På tävlingskartan så kommer förbjudna områden att vara markerade. Du som orienterar ska alltid följa den väg som arrangörerna har markerat med snitsel.

Tomt är hemfridszon

Tänk på att boende i närheten av banan har rätt att få känna sig ostörda. Därmed är det inte lämpligt att springa över tomtmarker.

Åkrar och kantzoner

Du får ej beträda åkrar, ängar, insådd vall med nysådd, växande eller skördad gröda. Kantzonen mellan dike och odlad mark, eller staket och odlad mark ska inte heller den användas.

Betande tamdjur

Tänk dig för när du passerar olika betesmarker, så att du inte skrämmer de betesdjur som finns där. Rör inga stängsel.

Frizoner för vilt

Frizoner skapas i tävlingsområden, för att det ska finnas platser för vilda djur att dra sig undan till, medan tävlingen pågår. Dessa frizoner ska ej passeras, eller beträdas. Undvik även att störa djuren för övrigt i skogen.

Stängsel, staket och murar

Var försiktig om du måste passera stängsel, staket eller murar, så att de inte blir skadade. Det får ej klättras på olika staket, stängsel eller plank.

Grindar

Du får öppna grind för att passera, men du måste stänga den efter dig!

Nedskräpning

Självklart ska du som orienterare inte lämna skräp efter dig ute i naturen!